1300 คืออะไร

1300  คือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ซึ่งเป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติ 24 ชั่วโมง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ให้คำปรึกษาแนะนำประสานการส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือในทุกประเด็นปัญหาทางสังคม ในทุกกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 10 ประเด็นปัญหาความมั่นคงของมนุษย์หลักๆ ได้แก่

  1. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ)
  2. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
  3. ปัญหาการค้ามนุษย์
  4. ปัญหายาเสพติด
  5. ปัญหาคนเร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง
  1. ปัญหาเด็กและเยาวชน
  2. ปัญหาบุคคลสูญหาย
  3. ปัญหาผู้สูงอายุ
  4. ปัญหาผู้พิการ
  5. ปัญหาคนขอทาน

ช่องทางการเข้าถึงบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ เฝ้าระวังผ่านสื่อ และติดต่อด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว “รถสีชมพู” เพื่อออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที โดยมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินงานซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ บางรายดำเนินการเป็นกรณี (Case Management) ช่วยเหลือคุ้มครองจนผู้เสียหาย หรือผู้รับบริการกลับสู่ภาวะปกติ หรือส่งต่อสถานที่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแล  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็นระบบมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว พร้อมระบบล่ามมากกว่า 20 ภาษา และมีการพัฒนาระบบการให้บริการครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสังคมในต่างประเทศ เช่น หญิงไทยในต่างแดน ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐตามสิทธิด้วยเว็บไซต์ Yingthai.net อีกด้วย